sexta-feira, 4 de julho de 2014

La Evangelio laŭ Spiritismo - Ĉapitro XIII, eroj 1 al 3 - Fari la bonon sen parado


La Evangelio laŭ Spiritismo                    
Fari la bonon sen parado
 Ĉapitro XIII, eroj 1 al 3

“Ne sciu la maldekstra mano tion, kion donas la dekstra mano...”

1. Gardu vin, ke vi ne faru vian justaĵon antaŭ homoj, por esti alrigardataj de ili; alie vi ne havas rekompencon ĉe via Patro, kiu estas en la ĉielo. Tial, kiam vi donos almozon, ne sonigu trumpeton antaŭ vi, kiel faras la hipokrituloj en la sinagogoj kaj sur la stratoj, por havi gloron ĉe homoj. Vere mi diras al vi: Ili jam ricevas sian rekompencon. Sed kiam vi donas almozon, ne lasu vian maldekstran manon scii, kion faras via dekstra; por ke via almozo estu en sekreto; kaj via Patro, kiu vidas en sekreto, vin rekompencos  (Mateo, 6:1-4)

2. Kiam li malsupreniris de la monto, lin sekvis grandaj homamasoj. Kaj jen venis al li leprulo kaj adorkliniĝis al li, dirante: Sinjoro, se vi volas, vi povas min purigi. Kaj li etendis la manon  kaj tuŝis lin, dirante: Mi volas; estu purigita. Kaj tuj lia lepro estis purigita. Kaj Jesuo diris al li: Zorgu, ke vi diru al neniu. Sed iru, montru vin al la pastro, kaj oferu la donon, kiun Moseo ordonis, por atesto al ili  (Mateo, 8:1-4)

3. Fari la bonon sen parado estas granda merito; kaŝi la manon, kiu donas, estas ankoraŭ pli merite; tio estas nediskutebla signo de granda morala supereco; ĉar por vidi la aferojn de pli alte, ol la vulgarulo, oni devas ne konsideri la nunan vivon kaj identiĝi kun la estonta; unuvorte, loki sin super la homaro, por flanken meti la kontentecon, kiun portas la atesto de la homoj, kaj atendi la aprobon de Dio. Kiu ŝatas la aprobon de la homoj pli ol la aprobon de Dio, tiu pruvas, ke li havas pli da fido al la homoj, ol al Dio, kaj ke la nunan vivon li rigardas kiel pli valoran, ol la estontan, aŭ eĉ ke li ne kredas al la estonta vivo; se li diras la kontraŭon, li kondutas kvazaŭ li ne kredus tion, kion li diras

Kiom da homoj komplezas nur esperante, ke la ricevinto de ilia bonfaro ĉi tiun trumpetos! Kiom multaj, en la taglumo, donas grandajn sumojn, sed en la ombro ili ne donus eĉ monereton! Tial Jesuo diris: “Kiuj parade faras la bonon, tiuj jam ricevis sian rekompencon”; efektive, tiu, kiu serĉas sian propran gloradon sur la tero per la bono, kiun li faras, jam pagis al si mem; Dio ŝuldas al li jam nenion; restas al li ricevi nur la punon por sia fiero

Ne lasu vian maldekstran manon scii, kion faras via dekstra mano, estas figuro mirinde karakterizanta la modestan bonfaradon; sed se ekzistas la reala modesteco, ekzistas ankaŭ la modesteco laŭplane ludata; kelkaj personoj kaŝas la manon, kiu donas, sed zorgas, ke ankoraŭ peceto da ĝi aperu, rigardante ĉirkaŭen por certiĝi, ĉu iu ne vidis lin kaŝi la manon. Nedigna parodio de la maksimoj de la Kristo! Se la fieraj bonfarantoj estas malŝatataj inter la homoj, kiel Dio juĝos pri ilia konduto! Ankaŭ tiuj jam ricevis sian rekompencon sur la tero. Oni vidis ilin; ili estas kontentaj, ke ili estas viditaj: jen ĉio, kion ili ricevos

Kia estos la rekompenco de homo, kiu faras el siaj komplezoj ŝarĝon sur la ricevinto de lia helpo, kiu iamaniere postulas de tiu montrojn de danko, kiu sentigas al tiu sian pozicion de ŝuldantoj, reliefigante la prezon de siaj oferoj por la favorito? Ho! por tiu eĉ la surtera rekompenco ne ekzistas, ĉar li ne ĝuas la dolĉan ĝojon aŭdi beni lian nomon, kaj tio estas la unua puno por lia fiero; la larmoj, kiujn li forviŝas por kontentigo de sia vantamo, anstataŭ suprenflugi al la ĉielo, refalas sur la koron de l’ afliktito kaj ulcerigas ĝin. El la Bono, kiun li faras, venas al li neniom da profito, ĉar li ĝin bedaŭras, kaj ĉiu bonfaro bedaŭrata estas falsita, senvalora monero

La ne paradanta bonfarado havas duoblan meriton: krom materia karito, ĝi estas ankaŭ morala karito; ĝi ne tuŝas la ofendiĝemonde la komplezito; ĝi akceptigas la bonfaron, ne vundante la memamon kaj gardante la homan dignon; nu, aliigi la servon en almozon, sekve de la maniero kiel oni ĝin  faras, estas humiligi ĝian ricevanton, kaj ĉiam estas fiero kaj malicaĵo humiligi iun. La vera karito, kontraŭe, estas diskreta kaj lerta per tio, ke ĝi kaŝas la helpon kaj sin detenas eĉ de la plej simplaj ŝajnoj, kiuj eble vundus, ĉar ĉiu morala ofendo pligrandigas la suferon naskitan  de la bezono; ĝi scias trovi dolĉan kaj afablan vortojn, kiuj senĝenigas la ŝuldanton antaŭ sia bonfarinto, dum la fiera karito lin subpremas. La vera nobleco atingas sian superbelecon, kiam la bonfarinto, inversigante la rolojn, trovas rimedon por ŝajnigi, ke li mem estas ŝuldanto de la persono, al kiu li servis. Jen, kion signifas jenaj vortoj: Ne lasu vian maldekstran manon scii, kion faras via dekstra mano

Komentario

Fari la bonon estas ĉies devo. Do ne estas motivo voli aplaŭdojn por niaj agoj. La vera bono agas silente, kun la danka aprobo de la bonricevanto, la Dia ŝato kaj la interna kontenteco de la bonfaranto

1 – Kion signifas la Jesuaj paroloj "...ne sciu via maldekstra mano tion, kion faras la dekstra"?
Ke ni faru la bonon por la kontenteco helpi la bezonantan fraton, sed ne kiel maniero alvoki la ĉies atenton sur nin mem

"Zorgu, ke vi ne praktiku bonaĵojn antaŭ la homoj, por ke ili estu vidataj..."

"Ne scii la maldekstra mano tion, kion donas la dekstra mano estas bildo mirinde karakterizanta  la modestan bonfaron"

2 – Kial Jesuo asertas, ke tiuj, kiuj distrumpetas la praktikatan kariton jam ricevis sian rekompencon?
Ĉar, tiu, kiu tiel agas, ĝin faras pro orgojlo kaj vanteco, cele meriti la homajn laŭdojn. Kaj estante tiu lia intenco, la rekono al li sufiĉas, pro tio ke lia orgojlo kontentiĝis

"Kiam vi donu almozon, ne trumpetu..."

"La praktiko de la bono kun parado estas reala elmonto de morala malsupereco"

3 – Kiel ni agu por helpi la proksimulon?
Diskrete, sekrete, helpante nian fraton; zorgante kaŝi nian geston kaj dankante Dion pro la ŝanco,  kion Li donas, praktiki la kariton

En la karita praktiko, la plej granda favorato ne estas tiu, kiu ricevas la bonon, sed tiu, kiu ĝin praktikas


Nenhum comentário: